Algemene Voorwaarden

 

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch of per mail, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 1:

ALGEMEEN

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Browforce en de klant waarop Browforce deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Naast deze algemene voorwaarden kan Browforce aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en de aard van de werkzaamheden.
  Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 2. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele voorwaarden van de klant, ongeacht of de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijkend van de voorwaarden van Browforce. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden -onder welke benaming dan ook- van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen Browforce en de klant, wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 4. Indien Browforce niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Browforce in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

ARTIKEL 2:

INSPANNING

 1. De specialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld. De specialiste zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

ARTIKEL 3:

AFSPRAKEN

 1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak Browforce persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Browforce de kosten voor de gehele geboekte behandeling voor 100% doorberekenen aan de klant. Indien de klant haar behandeling reeds vooraf heeft betaald, kunnen Browforce en de klant de afspraak eenmaal kosteloos verzetten. Indien de klant de afspraak nogmaals wenst te verzetten, behoudt Browforce zich het recht voor hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 2. Indien de klant op de afgesproken locatie meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Browforce de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de klant. Indien de klant minder dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Browforce de tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag berekenen.
 3. Browforce moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk of uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Indien Browforce hier niet aan kan voldoen, heeft de klant recht op een korting van 10% op de volgende behandeling.

 

ARTIKEL 4:

OVERMACHT

 1. Situaties waarin Browforce haar verplichtingen uit hoofde van de met cliënte gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen wegens onvoorziene omstandigheden, zullen als situaties van overmacht dienen te worden aangemerkt. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede verstaan: – mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

– een dag van nationale rouw;
– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de werknemers van de specialist;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Browforce voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënte afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Browforce.

 1. Met inachtneming van de artikelen uit deze algemene voorwaarden is Browforce in geval van overmacht gerechtigd:
  – hetzij de overeenkomst met de klant (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de klant, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Browforce hierdoor jegens de klant schadeplichtig wordt.
  – In overleg met de klant de uitvoering van de overeenkomst te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

 

ARTIKEL 5:

BETALING

 1. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen wordt de klant twee mogelijkheden geboden ten behoeve van de betaling. De klant kan ervoor kiezen het gehele bedrag voorafgaand aan de behandeling te betalen en de klant kan er voor kiezen het gehele bedrag direct na de behandeling te betalen in de salon van Browforce.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Browforce te vermelden.
 3. Voor bepaalde door Browforce aangeboden behandelingen dient door de klant een aanbetaling te worden gedaan alvorens de afspraak kan worden ingepland.
 4. Zodra Browforce de aanbetaling van de klant op grond van het vorige artikellid heeft ontvangen, zal zij overgaan tot het inplannen en voorbereiden van de behandeling van de klant. Browforce dient voor deze behandeling vooraf kosten te maken die onder andere bestaan uit het inkopen van alle voor de behandeling benodigde producten. Ten gevolge van deze vooraf gemaakte kosten behoudt Browforce zich het recht voor de aanbetaling te verrekenen met de gemaakte kosten indien de klant de behandeling annuleert. Partijen kunnen de afspraak verzetten naar een nader te bepalen tijdstip, waarvoor de klant niet opnieuw een aanbetaling hoeft te doen indien de door Browforce aangeschafte en voorbereide producten op dat nader te bepalen tijdstip nog voor de behandeling zijn te gebruiken.
 5. In geval van wanbetaling door de klant heeft Browforce behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. Indien Browforce zich wegens niet tijdige betaling door de klant genoodzaakt ziet de vordering ter incassering uit handen te geven raakt de klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Tevens brengt Browforce administratiekosten ad 15% met een minimum van € 80,00 [zegge :tachtig euro] in rekening.

 

ARTIKEL 6:

TARIEVEN

 1. Browforce vermeldt alle tarieven van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website, prijslijst en/of brochure.
 2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. Browforce vermeldt prijswijzigingen dertig (30) dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website.

 

ARTIKEL 7:

CADEAUBON

 1. Een cadeaubon uitgegeven door Browforce is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 2. Er zit geen geldigheidslimiet aan de cadeaubon.
 3. Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dient de klant telefonisch een afspraak te maken bij Browforce.

 

ARTIKEL 8:

LEEFTIJD

Browforce hanteert voor alle behandelingen een minimum leeftijd van 16 jaar, mits er een ouder bij aanwezig is of er schriftelijk toestemming voor is gegeven.

 

ARTIKEL 9:

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 1. De klant voorziet de specialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De vertrouwelijke gegevens van de klant worden beveiligd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en beschikt in het verlengde daarvan over een uitgebreid privacy beleid. Deze gegevens zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

ARTIKEL 10:

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Browforce is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de specialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Browforce heeft het recht om schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Diefstal wordt altijd bij de politie gemeld.

 

ARTIKEL 11:

KLACHTEN

 1. Indien de klant een klacht heeft over de uitvoering van de behandeling of een product, moet deze binnen 5 dagen na constateren van gebreken schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Browforce.
 2. Bij Browforce ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Browforce binnen de terrmijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de (betalings-)verplichtingen van de klant niet op, tenzij Browforce schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Browforce, zal Browforce naar haar keuze de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

ARTIKEL 12:

GARANTIE

 1. Browforce staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Browforce biedt de klant 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien en zodra:
  – De klant andere producten dan de door de wenkbrauw/wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  – De klant de adviezen voor thuis verzorging niet (voldoende) heeft opgevolgd;
  – De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd;
  – De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
  – De klant met mascara of andere make-up op de ogen/wimpers naar de afspraak is gekomen.
 3. Browforce geeft advies aan de klant met betrekking tot de geschiktheid van de producten en de behandelingen. Browforce is te nimmer verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien de klant tegen advies van Browforce in producten aanschaft dan wel behandelingen boekt.
 4. In geval van (mogelijke) aanspraak op garantie dient de klant de aankoopfactuur aan Browforce te overleggen. De garantietermijn begint vanaf het moment van de aankoop. De garantietermijn vervalt onmiddellijk indien de klant een behandeling bij een derde heeft gehad.

 

ARTIKEL 13:

RECHT

Op elke overeenkomst tussen Browforce en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijd van de totstandkoming van de overeenkomst. Browforce is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website/social media en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van Browforce. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Hiervoor kan Browforce niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

GOOGLE ANALYTICS DISCLAIMER

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.Je hebt succesvol het volgen van je website door Google Analytics uitgeschakeld.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.